Dernek Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı : “Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği”dir.
Derneğin Merkezi : İstanbul’dadır. Şubesi yoktur

Derneğin Amacı
Madde2- Mensuplarının birbirlerine karşı dayanışma, yardımlaşma, manevi gelişmelerini sağlamak ve memleketimiz denizciliğinin gelişmesi konusunda faaliyette bulunmaktır.

Madde3-Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi
a- Denizcilikle ilgili konularda seminerler, konferanslar tertipleyebilir gazete ve dergilerde yazılar yayınlar.
b- Radyo ve televizyon konuşmaları yapar.
c- Denizciliğe ve üyelerine ait konularda temasları, gerekli haberleşme ve yazışmaları yapar.
d- Yardımlaşma sandığı ve kooperatifler kurar.
e- Mesleki, sosyal, hukuki durum ve ihtiyaçlarda üyelerine yardım eder.
f- Amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiği takdirde Genel Kurul kararı ile dernekler kanunu gereğince gayri menkul tasarrufunda bulunur.
g- Cemiyet ve üyeleri menfaatine toplantılar, balo, çay ve geziler tertip eder.
h- Denizciliğimizin gelişmesi ve geliştirilmesi ile ilgili her türlü toplantı komisyon ve kurullara iştirak eder ve görüşlerini belirtir.
i- Dernek adına İktisadi İşletmeler kurar.
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi
Üyelik ve Koşulları
Madde 4- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren bir denizcilik okulundan mezun olarak, Uzakyol Kaptanı yeterliğine haiz olup, 18 yaşını bitirmiş herkes 2 üyenin önerisi ile derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye olabilirler. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en geç (30) gün içinde, üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 5- Üyelikten Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyenler dernek başkanlıklarına verecekleri ayrılış dilekçesini Yönetim Kurulunun kabulünü müteakip dernekten ayrılabilirler.
Üyelikten Çıkarılma: Derneğin manevi şahsiyetine yakışmayan ve dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, dernek için zararlı faaliyette bulunanların dernek üyelikleri sona erer.
Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek Yönetim Kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.
Çıkma ve çıkarılma halinde, üyelik borçları ve sorumluluğu istifa yazısının tevdii tarihinde, diğer hallerde dernekteki kaydının silinmesi tarihinde sona erer. Dernek üyeliği sona erenlerin borçlarını kendilerine yapılan yazılı ihbar tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ödemek zorundadırlar.
Üyelerin Hakları
Madde 6- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.
Üyelerin Yükümlülükleri
Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir.
Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Organlar
Dernek Organları
Madde 8- Derneğin Zorunlu Organları;
Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetim kuruludur.
Madde 9-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
Genel Kurul Nisan ve Mayıs ayları arasında Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihlerde olağan toplantı yapar.
Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. Olağan Genel Kurul toplantılarının en geç 3 yılda bir yapılması zorunludur.
Çağrı Usulü

Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde Genel Kurulun yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda bir miktarı tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.
Oylar gizli ve açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday, öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Katipler toplantı tutanağı tanzim eder ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.
Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Kurulun Görev ve Yetkileri: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması. Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
8. Derneğin feshedilmesi,
9. Mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
10.Yıllık aidat ve giriş aidatı miktarlarının tespiti,
11.Üyelikten çıkarılma kararı almak.
12.Yönetim Kuruluna prensip niteliğinde teklifler vermek.
Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: Lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına üyeleri ile müşavirlerini davet eder. Bu üyelerin oy hakları yoktur. Haklı bir sebep göstermeksizin Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste “3” defa katılmayan Yönetim Kurulu üyelerine, imza mukabilinde ihtar gönderir. Buna rağmen üye müteakip toplantıya mazeretsiz iştirak etmediği takdirde görevinden istifa etmiş sayılır.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir ve birkaçına yetki vermek.
2. Dernek şubesi açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
3. Derneğin gelir-gider hesapları işlemleri yapmak ve gelecek dönem bütçesini hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak.
6. Derneği yönetmek, derneği idari, mali ve hukuki hükümler altına sokacak bilcümle anlaşma ve işlemleri yapmak, genel surette feragat, sulh, ibra ve tahkim konularında ilgili organların verdiği yetkileri kullanmak ve bu tasarruflarda bulunmak.
7. Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini yapmak.
8. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
9. Derneğe müdür, memur ve benzeri personeli almak ve bunları görevlerinden çıkarmak, ödeneklerini tespit etmek.
10.Noterden tasdikli Üye Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Gelen Giden
Evrak Kayıt Defteri, Bütçe ve Kati Hesap Kayıt defterleri, Demirbaş Defteri, Yevmiye ve Defteri kebir ile gerekli yardımcı defterleri usulüne uygun olarak tutmak ve yıllık dernek bilançosunu yaptırmak.
11.Üyelik kaydını silmek.
12.Genel Kurulun görevlendirmesi halinde dernek adına mal edinme, kullanma, kiralama ve giderler konusunda karar verme.
Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter ve Saymanı Yönetim Kuruluna seçilenler arasından belirler.
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarları, her yılın başında Yönetim Kurulu tarafından, Denetim Kurulunun da görüşü alınarak ilan edilir.
Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 11- Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde 12- Denetleme Kurulu: Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir.
Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
1. Derneğin gelir ve giderlerini denetler, lüzum gördüğü takdirde kasanın sayımını yapar.
2. Dernekler Kanununun hükümleri gereğince tutulması gerekli defterlerle, muhasebe kayıtlarının işlendiği defterleri kontrol eder. Muamelatın meri kanunlara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının uygunluğunu denetler.
Dernek için önemli sayacakları hususları Dernekler Kanununun amir olduğu hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere Yönetim Kurulunu uyarır.

Çeşitli Hükümler
Derneğin Gelirleri
Madde 13- Madde Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin Gelir Kaynakları:
1. Üye aidatları,
2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gezinti, gösteri, spor yarışması ve konferans gibi sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler,
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
4. Bağışlar ve yardımlar,
5. Banka faizleri,
6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İç İşleri Bakanlığı’nın iznini alması gerekir.

Madde 14-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Gelir ve Giderlerde Usül: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin, saklanma süresi özel kanunlarında gösterilen daha süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, bir yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak “Alındı Belgesi” Maliye Bakanlığı’nca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesi sağlayamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye Bakanlığı’nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirler bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul
Madde 15- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi
Madde 16- Derneğin İç Denetim Şekilleri: Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü’ne göre “Denetleme Kurulu’nca” gerçekleştirilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye
Madde 17- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan en az 2/3 üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğün ilgili maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür.
Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Fesih kararı ile birlikte derneğin malvarlığı Genel Kurulda seçilecek bir heyet marifeti ile denizciliğin gelişmesi ve geliştirilmesi için faaliyet gösteren bir derneğe veya hayır cemiyetine bırakılır.
Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Lokal ve Tesis Açma
Madde 18- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma
Madde 19- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar
Madde 20- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
2. Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numarası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4. Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.
6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
Dernek ayrıca üye aidat ve tahakkuk ve tahsilatını takip etmek üzere yardımcı defterler ile yeteri kadar muhasebe yardımcı defteri gibi muamelatını kolaylaştırıcı defterler de tutabilir.

Madde 21-Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu başkanı : Kapt. İsmail Arif BOSTAN

Yönetim kurulu başkan yrd. : Kapt. Koray KARAGÖZ

Genel Sekreter : Kapt. Zafer AKBULUT

Sayman : Kapt. Tuğsan İŞİAÇIK ÇOLAK

Yönetim kurulu Üyesi : Kapt. Kamil MAMAT

Yönetim kurulu Üyesi : Kapt. Özgür ÇETİN

Yönetim kurulu Üyesi : Kapt. Erhan TOK